Fiskalinis kasos aparatas jpk

Taèiau, kaip þinote, yra nesëkmiø. Be to, kasos aparatø atveju. Tai atsitiko man. Ji turëjo jà pakeisti, ir suþinojau, kad tai buvo padaryta labai nedaugeliu atvejø, apie kuriuos að neþinojau. Visø pirma - paprastas suskirstymas, kurio aptarnavimas negali bûti iðtaisytas arba fiskalinës atminties gedimas. Suþinojau, kad tai vyksta labai retai. Tai galima perskaityti prieð Mokesèiø tarnybà, tada pakeisti atmintá. O kas, jei neámanoma skaityti?

https://forte-l.eu/lt/

Tada prietaisas turi bûti nusiøstas gamintojui ir laboratorijai. Kada dar reikia keisti kasos aparatà? Na, kai atmintis buvo pilna. Kiekvienoje atmintyje yra nedaug vietos. Fiskalinëje kiðenëje priklauso nuo dienos ataskaitø skaièiaus. Èia, kaip ir anksèiau, perskaitëme Mokesèiø tarnybà ir tada keièiamës atmintimi. Dar vienas dalykas, kai reikia pakeisti kasos aparatà, yra pakeisti mokesèiø mokëtojo numerá. Tai gali ávykti ámonës pertvarkymo metu. Ðis numeris nuolat áraðomas á atmintá. Ir jûs taip pat turëtumëte já perskaityti prieð mokesèiø inspekcijà. Turi bûti uþpildyta atitinkama forma ir uþpildytas rankraðtis. Ar galime nusipirkti ir pavadinti atmintá ... ar ...? Galø gale, ne! Toks keitimasis tikriausiai tik ir atliekamas tik gamintojo tarnyboje. Þinoma, jei perkate pinigus parduotuvëje - jie daþnai þaidþia su jais daþnai, nes yra paslauga. dejatoks pakeitimas gali uþtrukti kelias dienas. Pakeitus atmintá, prietaisas turi bûti vël uþprogramuotas. Tokiu atveju kasos registravimas mokesèiø inspekcijoje turi vykti dar kartà. & Nbsp; Tai uþtrunka daug laiko, kurá mes sutaupysime gerai, jei perkame pinigus didelëje vietoje.Kiekvienas interneto árenginys yra nepatikimas ir neturi jokio poveikio. Turime iðmokti gyventi ir tapti. Taip pat privalome þinoti, kà daryti, jei ávyktø toks suskirstymas. Puikiausia priemonë yra galimybë skambinti kambariui, kuriame nusipirkau pinigus, ir paklausti „kas gera“? Vestuvëse vis daþniau tokios parduotuvës padës mums per lenkø problemà.