Dvietimo standartai nacionalinis saugumas

Darbuotojø sveikatos ir saugos problemos didinimas yra atex dulkiø iðtraukimas, ATEX (ATmosphere EXplosible. ATEX direktyva yra Europos Sàjungos teisës aktas, kuriame nurodomi standartai, kuriuos turi ágyvendinti produktai, esantys pavojingose, daugiausia veikiamose vietose. sprogimø.

Ðiuo metu visi prietaisai, pagaminti Europos Sàjungos aikðtëje, turëtø bûti pavojingi kaip bendradarbiavimas su ATEX principu. Visø pirma, ATEX nustato naudojamø medþiagø tipà ir naudojamà konstrukcijà. Árenginiai, atitinkantys ðià taisyklæ, paþymëti CE þenklu. Gamintojas yra atsakingas uþ rizikos klasifikavimà ir þenklinimo priskyrimà konkreèiam produktui. Dulkiø surinkëjai yra prietaisai, plaèiai naudojami ðiame sektoriuje. Jos daugiausia skirtos smulkiø dulkiø daleliø paruoðimui. Be kita ko, jie naudojami metalo apdirbimui ðlifavimui, liejiniø apdailai, smëliavimo, poliravimo. Dulkiø surinkëjai taip pat naudojami medienos apdirbimui, ypaè dulkiø iðtraukimui ir biriø medþiagø, daugiausia cheminiø milteliø, apdorojimui. Yra visa procedûra, skirta ávertinti prekiø atitikimà sprogioje saugos sistemoje. Paprastai toká vertinimà atlieka nepriklausoma notifikuotoji ástaiga. Atliekant toká atitikties vertinimà, sukuriamas visas techninis dokumentas, kuriame tarp direktyvø, su kuriomis prietaisas yra naudingas, sàraðas pateikiamas dokumentø, á kuriuos atsiþvelgta gaminant prietaisà, sàraðas. Papildoma informacija taip pat turëtø bûti átraukta á vyno dokumentacijà: prietaiso kokybë ir kokybë, maksimali árenginio pavirðiaus temperatûra, taikoma sprogimo apsauga. ATEX turëtø bûti pritaikyta konkreèios ámonës reikalavimams ir jos mastas turëtø bûti veiksmingas, logistinis ir þmogiðkieji iðtekliai. ATEX direktyvos taikymo iðlaidos yra palyginti paprastos, palyginti su sprogimo keliamais pavojais.