Dss mokymas silezijos darbuotojams

https://bla-harir.eu/lt/

Mokymui bûdingos klasës, leidþianèios gauti, papildyti ar tobulinti menà ir profesinius profilius, reikalingus tai daryti. Darbuotojø mokymai daþniausiai yra lankomieji kursai, kuriuose dalyvauja gana nedaug, nes jame dalyvauja ne daugiau kaip trisdeðimt þmoniø. Tada yra dalyviø vertë, kuri automatiðkai gràþina mokyklos klasës dydá, ir ði asociacija nëra prasminga. Taèiau darbuotojø mokymas yra ðvietimo forma, nors ji nëra skirta vaikams ir jaunimui, bet suaugusiems. Jis dalijasi keliais mokymo bûdais, susijusiais su kategorizavimo ypatumais:

atviri mokymai - yra prieinami praktiðkai visiems suinteresuotiems asmenims, o jø steigimas yra papildomas, nors verslininkai taip pat gali suteikti savo darbuotojams paskutiná personalo mokymo modelá, kartu padengdami eilæ dalyvavimo iðlaidø. Lenkijos ámoniø plëtros agentûra (PARP ðiuo metu vykdo socialinæ kampanijà „Investicijos á darbuotojus“, kuri skatina nuolatiná darbuotojø kvalifikacijos tobulinimà ir teikia interneto duomenø bazæ, kurioje yra duomenø apie atviro mokymo problemà.uþdarieji mokymai - organizuojami pagal kito perkanèiosios organizacijos poreikius (pvz., þmogiðkøjø iðtekliø mokymas ið realios ámonës, dalyviai nukreipiami formuoti ðá metodà jø savininkui, ty organizatoriui.vidiniai mokymai (ámonës viduje - atliekami remiant tam tikros darbo vietos personalo mokymo personalui;iðorinis mokymas - organizatorius, kuris yra darbo namai, perduoda specializuotoms mokymo bendrovëms. Yra vadinamasis mokymo ámoniø registrà (ty nevalstybinius subjektus, teikianèius ne mokykliná ugdymà pagal atskirus reglamentus, kurie organizuoja mokymus moterims, ieðkanèioms dalykø, ir bedarbiams, finansuojamiems ið masinës medþiagos. Ðios institucijos turi bûti átrauktos á vaivadijos darbo biurø valdomø mokymo ámoniø registrà.