Aufbau mikroskopas

https://duo-oli.eu/lt/

Tiems, kurie neatsiþvelgia á Mokesèiø antraðtæ per kasos aparatus, aptarnavimo knyga nebus svarbesnë. Nors tie, kurie nusprendþia tapti vatowcami arba siûlyti produktus ir parduoti paslaugas, juos matydami kasos aparatu kaip nerezidentà, tokià knygà stebës konkreèioje vietoje. Turite nepamirðti, kad kasos aparatø registro praradimas yra blogas rezultatas investuotojui. Visø pirma jie apsvarstys vietà, kurioje verslininkas stengiasi nuslëpti tokià situacijà tiek paslaugø teikimo ámonëje, tiek mokesèiø inspekcijoje.

Paslaugø knygelë reikalinga, nes ji áraðo visø tipø atsiliepimus ir pakeitimus. Mokesèiø tarnybos atstovas gali nuspræsti, ar verslininkas tinkamai tvarko dokumentus, ar ne. Taigi, jei prarasite ar sunaikinsite tarnybinæ knygà, nedvejodami praneðkite apie tai biurui. Jûs ne tik uþregistruojate faktà, kad knyga buvo prarasta, bet ir nurodykite, kaip ji paskutiná kartà gavo. Taèiau paskutinis nesibaigia pareigomis, kurias verslininkas turëtø prisiminti tokiu dalyku.

Taip pat svarbu, kad, praneðus apie nuostolius biurui, skambinkite fiskalinei bendrovei, naujam filtrui, kuris atlieka paslaugà, ir perþiûrëtø kasos aparatà. Jos gyventojas mums duos dublikatà. Kaip verta pamatyti, tokia kompanija siekia paremti ðià knygà. Bet jei per daugelá metø jis susijæs su ávairiø paslaugø ámoniø pagalba, turite sukurti su tuo, kad knygos dublikatas gali bûti trûkumas. Taigi, laikykite ðá registrà taip, kad jis visada susitiktø ramioje vietoje, bent jau neleidþiama já pavogti, arba kai ne visi já pasiekia.

Tuo atveju, jei mokesèiø inspekcijos atstovas suþino, kad egzemplioriuje yra kokiø nors paþeidimø, tai gali reikðti netgi bûtinybæ gràþinti uþ kasos aparato ásigijimà suteiktà paðalpà. Be to, jei pats verslininkas nusprendë áskaityti á tarnybà kaip PVM mokëtojà, po tokio atvejo jis ávyko taip, kad jis turëtø gráþti ið tokios apskaitos sistemos.