Asmeno vethimas

Nuo 2011 m. Kiekvienas taksi vairuotojas, teikiantis transporto paslaugas fizinëms moterims, automobilyje turi pateikti fiskaliná kasos aparatà. Ðiuo tikslu atleidþiami veþëjai, kurie savo paslaugas teikia tik mainais su kitais verslo subjektais.

https://neofosen24.eu/lt/

Neðiojami fiskaliniai kasos aparatai taksi vairuotojams iðsiskiria savo atitinkamais matmenimis. Paprastai jie turi rankenà, kuri áeina á nuolatiná automobilio montavimà ir tiekiami ne ið kasoje árengtø baterijø, bet patys yra prijungti prie automobilio akumuliatoriaus, kad per visà pamainà jie neiðleistø. Árenginyje paprastai yra ekranas, leidþiantis já naudoti tiek vertikaliame, tiek horizontaliame darbe, taip pat stabilus kintanèioms oro sàlygoms. Atminkite, kad taksometro ir kasos aparato nurodymas turëtø bûti paprastas skaityti vairuojant taksi vairuotoju ir keleiviu.Papildomos funkcijos, palengvinanèios kiekvieno veþëjo darbà, yra: gebëjimas tiesiogiai prijungti kasos aparatà tiesiai á taksometrà, kurio dëka gavimas gali bûti automatiðkai spausdinamas, galimybë suteikti nuolaidas arba atðaukti sëkmæ, kai klientas atsisako iðlaidø. Taksi vairuotojo fiskalinis kasos aparatas buvo specialiai suprojektuotas þinant ðios profesijos ypatumus. Ið jos iðspausdintas paragonas turi keletà nestandartiniø elementø, tokiø kaip kelionës laikas, nuvaþiuotas atstumas, taksi numeris arba panaudotø daliø skaièius viename tarife. Taksi vairuotojas taip pat gali pateikti sàskaità faktûrà apie teikiamas paslaugas, ty bagaþo gabenimà, gyvûnø transportavimà ir kt.Kaip ir visi kasos aparatai, jie turi standartines funkcijas - spausdina kasdienæ ir mënesinæ ataskaità, kasos bûklæ, atsiskaitymo ataskaità ir papildomà taksometro nustatymø ataskaitos spaudiná.Fiskalinis kasos aparatas greièiausiai yra susijæs su paèiu taksometru ir yra pats prietaisas, o versle ðis metodas daþnai neveikia, nes labai sumaþina tà patá árenginio veikimo sezonà ir leidþia daþnai keisti popieriaus ritinius. Taip pat galima já prijungti prie kompiuterio tinkamo darbo ruoðimo ar programinës árangos atnaujinimo projekte.Kasos aparatas gali bûti sukurtas ir platinamas automobilyje dideliu ir prieinamu bûdu, kurio dëka jis gali bendradarbiauti su daugeliu taksometrø arba gali bûti priimtas ne tik automobilyje, bet ir gali bûti pasiimtas á biurà ar pastatytas ir rengiamas praneðimas. Tai suteikia daugiau nei kasos vagystës per ilgas sustojimo vietas.