Apskaitos asociacija

Tai, kad esate verslininkë, uþsiimanti mûsø smulkiaisiais verslais, be to, yra ir viena asmeninë kompanija, o viename asmenyje esate darbuotojas, senas ir buhalteris, dabartinis yra puikus sprendimas jums. Jau keletà metø ámonës kruopðèiai tikrina, dirba ir kuria programas, kurios padeda iðlaikyti ámonës apskaità konkreèioje pramonës ðakoje.

Taip didþiulë naujosios programos naujovë, kurioje buvo daug darbo, paprastesnë veiklos sritis ir visø pirma lenkø kalba, sukurta visiðkai pagal Lenkijos apskaitos standartus. Kalbu apie „enova365“ programà, kuri nuo metø padeda tûkstanèiams verslininkø, todël neturiu daug valandø kasdieniø ir monotoniniø pareigø. Vietoj to, jie sukuria galimybæ investuoti á programinæ árangà, kuri ne tik palengvina jø atsiminimà, bet ir visø pirma moko apskaitos pagrindus, kai tokios þinios grupëse per metus. Jei bijote, kad þaidþiate maþame miestelyje ir niekas nepadës jums pradëti ar palikti jus vieni, jûs ðiuo metu klystate, nes ágaliotasis Enova partneris yra dideliuose miestuose. Yra daug jø, tiesiog skambinkite arba ateikite á tokià ámonæ ir papraðykite apsaugos. Pasitenkinimo ne tik vienu produktu, bet ir aptarnavimo bei apsaugos, kuri atskirais atvejais pasirodo neákainojama, garantija.Bûdamas enova idëja, galite bûti ásitikinæs, kad jis pritaikys jûsø pareigas, susijusias su apskaita, ir sutrumpins laikà, kurá kelis kartus naudosite paskutiniam poreikiui. Investavimas á dabartiná projektà sukuriamas tiek su taupymu, nes jums nereikia turëti buhalterio, ir kad jûs ið tikrøjø nenaudojote, nes paskutinë taupyta akimirka, kurià galite iðsaugoti, gali bûti mûsø ámonës plëtros modelis.